top of page

- פסקי דין -

עובדי ציבור

ברק כהן נגד

מדינת ישראל

דיון נוסף תקדימי בבית המשפט העליון בפני 9 שופטים על מעמד עובד ציבור: האם ניתן לייחס עבירת שוחד פלילית גם לעובד חברת כח אדם פרטית שמוצב באתר ציבורי? שופטי העליון חלוקים

ביטול מכרז

ד"ר מאיה פורמן נגד

ד"ר חן קוגל

פסק דין דרמטי שקבע כי החלטת פרקליט המדינה לבטל את זכייתה במכרז של רופאה במכון הלאומי לרפואה משפטית, בניגוד לעמדת משרד הבריאות, לאחר שהעידה לטובת הסנגוריה במשפט רומן זדורוב – בטלה. במהלך המשפט נחשפו לראשונה הממצאים בדבר 'הסכין המשוננת'

ועדת שקילויות להכרה בתואר

מרקוזון נגד

מדינת ישראל

ביה"ד קבע כי ועדת השקילויות של משרד החינוך שבסמכותה להכיר בתארים אקדמאיים לצרכי גמול השתלמות תתכנס שוב בשל פגמים שנפלו בהחלטתה הראשונית

זכות עובד לייצוג

אבי מרקוזון נגד

מדינת ישראל

ביה"ד ביטל הליך מנהלי שנעשה בלא שניתנה לעובד זכות להתייצב עם עורך דין, וקבע כי זכותו של עובד להיות מיוצג הינה זכות יסודית ומהותית

עיון בתיק אישי

קובי ניב נגד

אוניברסיטת תל אביב

החלטה שקבעה זכותו של מרצה באוניברסיטה לעיין בכל תיקיו האישיים - האקדמיים והמינהליים

Anchor 1
Anchor 2
Anchor 3
Anchor 4
Anchor 5
Anchor 7

מענק יובל

אברהם גוזלן נגד

עיריית תל אביב

פסק דין שאכף על עיריית תל אביב לשלם "מענק יובל" שהבטיחה לעובדה על אף העדר זכותו שבדין לכך, בצירוף ריבית והצמדה

עובד הוראה

ד"ר אהרון אלאור נגד

אוניברסיטת תל אביב

פס"ד שקובע הארכת יחסי עובד-מעסיק בין אוניברסיטת תל אביב לבין מרצה שלא שובץ להוראת קורס

Anchor 8
Anchor 9
bottom of page