top of page

- פסקי דין -

רצף העסקה

ירון שאול ויואל מלכה נגד

ג.ג. אולפני ישראל ירושלים בע"מ ואח'

​פסק דין תקדימי בענף צילום לטלוויזיה אשר הכיר בצלמים שעבדו כנגד חשבונית כ"עובדים". כן הוחלט להכיר בשלל החברות שבהן הועסקו כמעסיק אחד 

ענף הטלוויזיה

ע.ש. נגד

אולפני מימד בע"מ

 

פסק דין המכיר בזכויותיו של צלם טלוויזיה שנכפה עליו לעבוד כנגד חשבונית כ"עובד" ונפסקו לטובתו זכויותיו הסוציאליות. בערעור לביה"ד הארצי לעבודה

אף הועלה הסכום ששולם

השבת שכר

יואל מלכה נגד

ג.ג. אולפני ישראל ירושלים בע"מ ואח'

פסק דין תקדימי, מאת נשיא בית הדין הארצי לעבודה, אשר קבע כי במקרה של תשלום שכר גבוה לפרילנס אין המעסיק זכאי לביצוע "השבה" במקרה של תשלומים ששילם לעובד ביתר

מתנדבים

גליה סמו גולדשטיין נגד

נעמ״ת

פסק דין תקדימי אשר קבע באילו תנאים נדירים ניתן להעסיק בסטטוס של "מתנדב", ונפסק כי במקרה זה יש לשלם לתובעת, עובדת בעלת מוגבלות שהועסקה במשך 11 שנים כ"מתנדבת", את זכויותיה בדיני עבודה

מילגאים

ארגון הסגל האקדמאי הזוטר באוניברסיטת תל אביב נגד

הטכניון ואח'

ביה"ד לעבודה "רושם לפניו" את הודעת התמיכה המשפטית של ארגון הסגל הזוטר באוניברסיטת תל אביב בצורך בהסדרת ובקביעת מעמדם של מילגאי האוניברסיטה כ"עובדים"

Anchor 1
Anchor 2
Anchor 3
Anchor 4
Anchor 5
Anchor 6
bottom of page