top of page

- פסקי דין -

השוואת תנאים

גלעד גולדברג ואח' נגד

התעשיה האוירית בע"מ ואח'

פסק דין מהפכני (אשר נבחר בשנת 2011 כפסק הדין החשוב ביותר שניתן בשנה זו בדיני העבודה), המתווה את דרך ביצוע המנגנון המשפטי להשוואת תנאים בין עובדי חברה לבין עובדי חברת כח אדם חיצוניים

הפסקות בעבודה

גלעד גולדברג ואח' נגד

אורטל חברת כח אדם בע"מ ואח'

פסק דין תקדימי אשר הגדיר לראשונה מהי "הפסקה" במהלך שעות העבודה ומהו שטח המפעל שיש לבחון לעניין זה. בעקבות פסק הדין הפסיקה התעשייה האווירית לקזז אוטומטית חצי שעת הפסקה מעובדיה 

Anchor 1
Anchor 2
bottom of page